Artykuły: Oświata Powiatu Skierniewickiego

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2015/2016
Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli zgodnie z wynikającym obowiązkiem do dnia 30.04.20015 arkusze organizacyjne szkół zakładając nabór zerowy do klas 1 ( w ZSP Bolimów i Głuchów) a następnie po przeprowadzonym i zakończonym naborze(07.07.2015) uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2015/2016 w terminie do 31.08.2015 (za wyjątkiem PPPP) Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Narada z dyrektorkami szkół odbyła się w dniu 27.08.2015 na którym to spotkaniu omówiono i przeanalizowano zarówno przygotowanie szkół do roku szkolnego a także działania w oświacie na najbliższe tygodnie nowego roku szkolnego . Przedstawiono dyrektorkom wyłonionego w drodze konkursu inspektora ds. oświaty P. Irenę Lesiak, która rozpocznie pracę od 07.09.2015 w wymiarze ½ etatu .

Analiza wydatków Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli
Analiza wydatków Powiatu Skierniewickiego poniesionych w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Notatka ze spotkania z dyrektorami szkół i placówek w dniu 15 grudnia 2014r
Notatka ze spotkania z dyrektorami szkół i placówek w dniu 15 grudnia 2014r
Spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem . W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół i placówek uczestniczyła Skarbnik Powiatu Pani Ewa Ulanowska Spotkanie prowadził Wicestarosta Pan Tadeusz Grotkowski.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Zgodnie z wymogiem ustawowym –art.5a ust.4 –ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn zm.) „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit.b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2014/2015
/przyjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11.09.2014 r./


Oświata Powiatu Skierniewickiego u progu 2012 r. – problemy i wyzwania
Wprowadzenie W ostatnich latach szybko narasta niedobór środków subwencji na zadania oświatowe realizowane przez Powiat Skierniewicki. Zadania te realizowane są w Powiecie Skierniewickim przez 3 Zespoły Szkół Ponad-gimnazjalnych i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oświata Powiatu Skierniewickiego na półmetku
W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ważne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka z kadrą zarządzającą powiatową oświatą – dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu. W spotkaniu udział wzięły także: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. oświaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania omówione zostały następujące sprawy:

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania dotyczącej reformy programowej w szkole.
Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania dotyczącej reformy programowej w szkole.

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego.
Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie i Głuchowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2012/2013 w terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO w Uchwale Nr 115/12 Zarządu Powiatu w Skierniewicach z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Skierniewicki na rok szkolny 2012/2013. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Godzianowie wpłynął po terminie ustalonym w harmonogramie zatwierdzania AO z powodów organizacyjno-kadrowych występujących w szkole (powołanie nowego dyrektora, przebywanie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ustępującego dyrektora ZSP).

Informacja oświatowa na dzień 31.10.2012 r
1. Zgodnie z wymogiem ustawowym –art.5a ust.4 –ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn zm.) „4 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 paŸdziernika, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit.b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.

Oświata Powiatu Skierniewickiego na półmetku roku szkolnego
W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ważne spotkanie Wicestarosty Skierniewickiego Jana Białka z kadrą zarządzającą powiatową oświatą – dyrektorami szkół i placówek oświatowych powiatu. W spotkaniu udział wzięły także: Skarbnik Powiatu Ewa Ulanowska i Inspektor ds. oświaty Starostwa Dorota Michalak. Podczas tego ponad dwugodzinnego spotkania omówione zostały następujące sprawy:

Informacja oświatowa
W dniu 14 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z dyrektorami szkół i placówek Powiatu Skierniewickiego poświęcone omówienieniu bieżących zagadnień oświatowych realizowanych przez szkoły/placówki oraz organ prowadzący. Spotkanie poprowadził Wicestarosta Powiatu Jan Białek, a uczestniczyli w nim wszyscy dyrektorzy powiatowych zespołów szkół, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także przyszły dyrektor ZSP w Głuchowie, pani Honorata Chojnacka oraz inspektor ds. oświaty Dorota Michalak.

Informacja zbiorcza na temat przygotowania placówek oświatowych Powiatu Skierniewickiego do nowego roku szkolnego 2013/2014.
Dyrektorzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Głuchowie, Godzianowie oraz Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach złożyli w sierpniu uaktualnione arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 zgodnie z ustaleniami ze spotkania w Starostwie w dniu 14 czerwca 2013 r. Wszystkie szkoły/placówki oświatowe złożyły arkusze organizacyjne kompletne z wraz z wymaganymi załącznikami. Arkusze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wygenerowano w sekund: 0.06
8,321,440 unikalne wizyty