XVIII DNI KUKURYDZYII POWIATOWY KONKURS BEZPIECZNEJ ORKI


koncert Małgorzaty Markiewicz w Skierniewicach

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Państwa na bardzo interesujące wydarzenie muzyczne "Małgorzata Markiewicz Tribute to Sting", które odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 września, o godz. 19.00 w Sali Kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Artystce towarzyszyć będą znakomici instrumentaliści: Marcin A. Steczkowski-kornet, Piotr Świerzbiński-gitara, Maciek Szczyciński- kontrabas i Amadeusz Krebs-perkusja. Łączę serdeczne pozdrowienia.


Z poważaniem,
Elżbieta Markiewicz


Małgorzata Markiewicz - wokalistka, flecistka jazzowa. Ma na swoim koncie m.in. diamentową płytę za album Psałterz Wrześniowy Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, który promowała w duecie z Januszem Radkiem piosenką Psalm dla Ciebie, udział w prestiżowych koncertach w kraju i za granicą (Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Włochy) oraz nagrody na największych polskich imprezach muzycznych, takich jak Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu czy Sopocie. Swoją karierę muzyczną zaczęła
mając zaledwie 13 lat, wykonując piosenkę Violetty Villas List do matki w telewizyjnym programie Szansa na sukces. Zwyciężyła w finale tego programu i jako najmłodsza uczestniczka w historii wystąpiła w koncercie Debiutów Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zdobyła nagrodę radiowej Jedynki. Od tego momentu została podopieczną Polskiego Radia. Współpracowała z takimi artystami jak: Adam Sztaba, Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz, Cezary Konrad, Grzech Piotrowski, Robert
Majewski,Jerzy Małek, Zbigniew Górny.
Jest tegoroczną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium to otrzymała na wydanie autorskiej płyty. Właśnie jeszcze w tym roku ukaże się jej autorski album.

informacja o XXI sesji Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU w SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 07 września 2016 roku
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXI sesji Rady Powiatu
w Skierniewicach
, która odbędzie się w środę 14 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr XXI/106/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwały Nr XXI/107/16 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXI/108/16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym
w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały Nr XXI/109/16 w sprawie udziału Powiatu Skierniewickiego
w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
9. Podjęcie uchwały Nr XXI/110/16 w sprawie udziału Powiatu Skierniewickiego
w programie wieloletnim „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku wraz
z informacją o przebiegu wykonania planu instytucji kultury i informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2016-2019.
11. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
12. Informacja o działalności Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich za 2015 rok.
13. Informacja z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – pedagogicznej
w Skierniewicach za 2015 rok.
14. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Skierniewicach
za I półrocze 2016 roku.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady


(-) Teresa Jędraszek


Mixer Regionalny Łódzkie 2016


Mixer Regionalny Łódzkie 2016W dniach 3 – 4 września br. na ulicy Piotrkowskiej odbyła się kolejna edycja Mixera Regionalnego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
W imprezie, która przede wszystkim miała charakter wystawienniczy wzięło udział
wielu wystawców w tym z województwa łódzkiego, głównie byli to przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Ale Mixer to także konkursy, pokazy, możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną województw i możliwość poznania prezentujących się instytucji i organizacji.
Wśród wielu wystawców na Mixerze w Łodzi zaprezentowały się także samorządy
z powiatu skierniewickiego, były to: Gmina Bolimów, Maków, Słupia, Urząd Miasta Skierniewice oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, które swoje stoisko urządziło wspólnie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską z Głuchowa oraz twórczynią ludową z Lipiec Reymontowskich-Marzeną Jędrzejczak.
Nasze stoiska, kolorowe, ciekawie urządzone, były licznie odwiedzane przez zwiedzających.

Zapraszamy do galerii

UCHWAŁA Nr 151/16 ZARZĄDU POWIATU w SKIERNIEWICACH


96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 468345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 31 sierpnia 2016 roku


UCHWAŁA Nr 151/16
ZARZĄDU POWIATU w SKIERNIEWICACH
z dnia 31 sierpnia 2016 roku


w sprawie sporządzenia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Skierniewicach uchwala,
co następuje:

§ 1 Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości stanowiące własność Powiatu Skierniewickiego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz nieruchomości z załącznika do uchwały wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu
w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Mirosław Belina

UCHWAŁA ORAZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Informacja o ogłoszeniu przetargu

STAROSTA SKIERNIEWICKI
informuje, że na stronie internetowej, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 380 o pow. 0,5094ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Joachimów Mogiły, gmina Bolimów, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00038697/6.
Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.631,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden 00/100).
Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 600,00zł (słownie złotych: sześćset 00/100) najpóźniej do dnia 12 października 2016r.
Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000
Miejsce przetargu: siedziba Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach uczestnictwa w przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w godzinach urzędowania, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy UPUL 2016

Skierniewice, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Znak: ROŚ.6162.1.2016.HPOgłoszenie
Starosty SkierniewickiegoNa podstawie art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

informuję
O sporządzeniu :

a) Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Joachimów Mogiły gmina
Bolimów pow. Skierniewicki; woj. Łódzkie na okres 01.01.2017 – 31.12.2026 r ;

b) Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Kolonia Bolimowska
Wieś gmina Bolimów pow. Skierniewicki; woj. Łódzkie na okres
01.01.2017 – 31.12.2026 r ;


c) Prognozy Oddziaływania Na Środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach Joachimów Mogiły oraz Kolonia Bolimowska wieś w gminie Bolimów, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, na okres 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z w/w projektami w terminie od 13 września do 4 października 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 w pokoju nr 127, w dniach poniedziałek ÷ piątek w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w pokoju nr 126, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) na adres wos@powiat-skierniewice.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Skierniewicki.
W myśl art. 41 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 4 października 2016 r. nie będą rozpatrywane

Starosta Skierniewicki


Mirosław BelinaAktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,381,390 unikalne wizyty