Wykonawcy zimowego utrzymania dróg w poszczególnych gminach Powiatu Skierniewickiego"-sezon zimowy 2017/2018 oraz standardy zimowego utrzymania dróg.

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg w poszczególnych gminach Powiatu Skierniewickiego"-sezon zimowy 2017/2018 oraz standardy zimowego utrzymania dróg.

Zaproszenie na seminarium

brak tematu

Konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingach strzeżonych


REGULAMIN konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w całości znajduje się :
link do REGULAMIN konkursu

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKIERNIEWICACH


W dniu 21 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyły się Powiatowe obchody „Dnia Pracownika Socjalnego”. Zaproszenie Starosty Skierniewickiego przyjęli kierownicy i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektor i pracownicy Centrum do Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz przedstawiciele Organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Skierniewickiego.
Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony corocznie 21 listopada, jest wielkim świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Zostało ono ustanowione w wyniku dostrzeżenia i docenienia ogromu pracy, wykonywanej przez rzesze pracowników w różnych instytucjach pomocowych. Praca tej grupy zawodowej odgrywa szczególną rolę w naszym społeczeństwie. Wykonywana jest często w trudnych warunkach i aby przyniosła oczekiwane rezultaty, wymaga profesjonalizmu, cierpliwości, opanowania i nierzadko wysokiej odporności psychicznej. Zdolność uczuciowego utożsamiania się z innym człowiekiem, budzenie zaufania, tolerancyjność oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi, warunkuje udzielenie efektywnej pomocy tym, którzy nie radzą sobie z problemami dzisiejszej rzeczywistości. Empatia, życzliwość i wrażliwość, umiejętność poszanowania godności każdego człowieka to cechy, którymi obdarzeni są pracownicy pomocy społecznej, a bez których niesienie pomocy nie byłoby możliwe.
W tym szczególnym dla pracowników służb społecznych dniu, Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina złożył pracownikom socjalnym podziękowania za służenie profesjonalną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem tym, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Życzył Wszystkim, aby służba drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu, były źródłem satysfakcji i przynosiły ludzką życzliwość i przyjaźń. Złożył również pracownikom socjalnym życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Jubileusz 150-lecia istnienia Powiatu Skierniewickiego był okazją do wręczenia kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Skierniewickiego i Prezesom Stowarzyszeń działających w sferze pomocy społecznej okolicznościowych medali.
Spotkanie uświetnił występ utalentowanych wokalnie uczennic Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie i Bolimowie. Uczennice Zespołu Szkół w Głuchowie pod kierunkiem Pani Dyrektor Katarzyny Jochym i Pani Marii Marcinkiewicz przygotowały dla gości poczęstunek.UCHWAŁA NR 260/17

Informacja o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego


PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6
tel.+48 68345915,fax +48 468336679
e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl


Skierniewice, 22 listopada 2017 roku
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 14 i § 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XXXIV sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 29 listopada 2017 roku
o godzinie 11:00 w sali nr 123
, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Protokół z XXXIII sesji.
4. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/161/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017
-2030.
5. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/162/17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/163/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Skierniewickiego instrumentem płatniczym.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/164/17 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr V/29/07 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/165/17 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze”.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/166/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie.
10. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/167/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Głuchowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Głuchowie.
11. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/168/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
12. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
13. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach za 2016 rok.
14. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Instytucji na terenie powiatu za 2016 rok.
15. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek

Informacja o odbytym szkoleniuW celu przybliżenia zależności pomiędzy przepisami zawartymi w Prawie budowlanym w zakresie obowiązku kontroli stanu technicznego a książką obiektu budowlanego jako dokumentu przeznaczonego do rejestrowania przeprowadzonych kontroli okresowych, w dniu 8 listopada 2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się szkolenie skierowane do osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych.
W szkoleniu prowadzonym przez Pana Wiesława Bocheńczyka wzięło udział ponad czterdzieści zainteresowanych osób.
Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Starosty Skierniewickiego z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Z poważaniem
Mirosław Belina
StarostaAktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 5
· Najnowszy użytkownik: jacek zimnota
Wygenerowano w sekund: 0.20
2,619,754 unikalne wizyty