Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6
tel. (46) 833 45 14, (46) 834 59 47, fax (46) 834 59 47 e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl


Przyjęcia interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00: pok. 32 i 34 (parter) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach utworzono na mocy Uchwały Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21.01.1999r. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

Kadra PCPR:
KIEROWNIK – Ewa Modzelewska-Sasin
STARSZY INSPEKTOR – Agnieszka Czernichowska
PRACOWNIK SOCJALNY – Iwona Więcek-Michalak
PRACOWNIK SOCJALNY – Elżbieta Zielińska-Solarz
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – Ewa Szymańska


Zadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o pomocy społecznej: Zadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych wspieranie rodzin w kryzysie (uzależnienia, przemoc domowa, niewydolność wychowawcza rodzin) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, poprzez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych lub umieszczaniu w odpowiednich placówkach opieki nad dzieckiem sprawowanie nadzoru merytorycznego nad placówką opiekuńczo-wychowawczą, Domem Dziecka w Strobowie, dla którego Powiat jest organem założycielskim tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich, rodziny zastępcze i pomoc w ich integracji ze środowiskiem udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych udzielanie informacji o prawach i pomoc w uzyskaniu uprawnień do świadczeń opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Centrum może zlecać w drodze umowy organizacjom społecznym, fundacjom, stowarzyszeniom, realizację określonych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.
Zadania realizowane przez PCPR wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W zakresie rehabilitacji społecznej:
dofinansowywanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych Podstawę realizacji zadań stanowią ustawy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami). Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.05
8,321,483 unikalne wizyty