Za nami XXXIV Sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

1506
XXXIV Sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Ostatnia 34. sesja Rady Powiatu Skierniewickiego miała przede wszystkim charakter sprawozdawczy. Podczas obrad zaprezentowano informacje z ubiegłorocznych prac poszczególnych komisji merytorycznych. Przedstawiony został też plan pracy Rady na 2022 r.

Ponadto w drugiej części obrad przedstawione zostało sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skierniewicki. Są to: szkoły ponadpodstawowe w Bolimowie i Głuchowie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. W sumie w roku ubiegłym było ujętych 39,6 etatów.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w 2021 r. przeznaczono łącznie 2 mln 774 tys. zł. Dla porównania w roku 2020 była to kwota 2 mln 624 tys. zł., a rok wcześniej – 2 mln 144 tys. zł.

Od początku tej kadencji wydatki te wzrosły o 800 tys. zł.

Część poniesionych kosztów pokryła subwencja oświatowa z budżetu państwa, lecz pieniądze pochodzące z resortu oświaty były i nadal są niewystarczające. W roku ubiegłym, decyzją rady Powiatu przekazano 1,1 mln zł.

W trakcie sesji Komendant Miejski Policji w Skierniewicach zaprezentował informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Skierniewickim w roku 2021. Wynika z niej spadek przestępstw. W 2021 r. na terenie powiatu stwierdzono 390 przestępstw (w roku 2020 – 428). Jednocześnie wzrosła wykrywalność, która na koniec grudnia ubiegłego roku była na poziomie 71,54% (w 2020r. – 65,19%).

Kolejnym istotnym wskaźnikiem, który pokazuje poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu jest liczba zdarzeń drogowych. W 2021 r. nie doszło na terenie powiatu skierniewickiego do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym (w 2020 r. na drogach powiatu zginęły dwie osoby). Zmniejszyła się również liczba wypadków na terenie gmin wchodzących w skład powiatu. W roku ubiegłym było to 25 zdarzeń, zaś rok wcześniej – 31.

Funkcjonariusze włączali się również w działania profilaktyczne. Wśród nich należy wspomnieć m.in. o aktywnym uczestnictwie KMP w wydarzeniach plenerowych takich jak: Dzień Dziecka w SP Kowiesy, akcji „Aktywacja Bezpiecznych Wakacji” w Bolimowie oraz Pikniku Rodzinnym w Miedniewicach.

Drugą informacją, z którą mogli zapoznać się radni, był raport o stanie bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu w 2021, który przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. W sumie na terenie powiatu w 2021 r. odnotowano 124 pożary (116 zakwalifikowano jako pożary małe, zaś 8 jako średnie). Do miejscowych zagrożeń strażacy wyjeżdżali 722 razy.

Najczęściej były to wyjazdy dotyczące np. usuwania gniazd os bądź szerszeni (200), usuwania skutków gwałtownych wiatrów (193) i opadów (51). Ponadto straż pożarna wyjeżdżała 118 razy do zdarzeń komunikacyjnych. W sytuacjach, kiedy brakowało możliwości zadysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, straż przejmowała osoby w stanie zagrożenia życia, aż do przybycia odpowiednich służb. Na terenie powiatu skierniewickiego w roku ubiegłym było 118 takich wyjazdów.

Straż zawodową wspierały również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2021 najczęściej interweniowały OSP: Skierniewice (145), Bolimów (120) Maków (78) oraz Nowy Kawęczyn (73).

Nawiązując do spraw dotyczących straży pożarnej, to radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przekazaniu środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Zmowa to o kwocie 50 tys. zł., które zapisane zostały w tegorocznym budżecie powiatu.