Starostwo Powiatowe

Starosta

 

Mirosław Belina
pok. 116, tel. 834 59 15
starosta@powiat-skierniewice.pl

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 

1) Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty przez ustawy, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
2) Kształtowanie i realizacja polityki kadrowej w Starostwie.
3) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
4) Udzielanie pełnomocnictw pracownikom Starostwa, powiatowych służb i inspekcji oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
5) Udzielanie upoważnień do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. pełnomocnik do spraw..., geolog powiatowy, geodeta powiatowy, doradca, asystent, rzecznik prasowy, itp.
6) Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań przypisanych Powiatowi.
7) Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań przez Starostwo.
8) Nadzorowanie i organizowanie pracy:
- Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy
- Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
- Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością
- Stanowiska ds. Kontroli
- Radcy Prawnego
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Domu Dziecka w Strobowie
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
9) Koordynowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat

Wicestarosta

Tadeusz Grotkowski

pok. 119, tel. 46 834-59-15
wicestrosta@powiat-skierniewice.pl

Do zadań Wicestarosty należy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznego podziału zadań pomiędzy Starostą i Wicestarostą;
 • Pełnienie czynności kierownika Starostwa w czasie nieobecności Starosty lub w sytuacjach wynikających z innych przyczyn, uniemożliwiających pełnienie obowiązków przez Starostę;
 • Wykonywanie zadań wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skierniewicach;
 • Współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami;
  • Nadzorowanie i organizowanie pracy następujących Wydziałów oraz Stanowisk Pracy:
  • Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Wydziału Komunikacji i Transportu,
  • Wydziału Architektury i Budownictwa,
  • Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy,
  • Stanowiska ds. Oświaty;
  • Sprawowanie nadzoru nad:
  • Zespołem Szkół w Bolimowie,
  • Zespołem Szkół w Głuchowie,
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Strobowie,
  • Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Strobowie,
  • Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 w Strobowie.
Sekretarz

Sekretarz Powiatu
Marcin Szymański
pok. 118, tel. 834 59 17
sekretarz@powiat-skierniewice.pl


Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:


1) Nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego i instrukcji kancelaryjnej.
2) Zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Powiatu.
3) Kierowanie Wydziałem Administracyjno - Organizacyjnym i wykonywanie zadań z tym związanych.
4) Nadzorowanie toku przygotowywanych projektów uchwał Rady i Zarządu oraz innych materiałów przedstawianych Radzie, Zarządowi i Komisjom oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji.
5) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.
6) Nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw przez jednostki organizacyjne Starostwa.
7) Nadzór nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa.
8) Współpraca z mediami lokalnymi

Skarbnik

Ewa Ulanowska
pok. 15, tel. 834 59 10

skarbnik@powiat-skierniewice.pl
Do zadań Skarbnika należy:


1) Kierowanie Wydziałem Finansowym i wykonywanie zadań z tym związanych.
2) Zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu.
3) Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
4) Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu oraz współudział w tym zakresie z organami powiatu, wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
5) Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
6) Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

Wykaz kont bankowych

Wykaz rachunków bankowych: Santander Bank Polska SA I O/Skierniewice

- organ 07 1500 1689 1216 8001 6768 0000

- rachunek bieżący dochodów i wydatków 12 1500 1689 1216 8005 5073 0000

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 1500 1689 1216 8001 7909 0000

- PFRON 03 1500 1689 1216 8001 7358 0000

- sumy depozytowe 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000

- dochody Skarbu Państwa 91 1500 1689 1216 8004 5797 0000

Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej: PKO BP S.A. 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

REGON, NIP Starostwa Powiatowego

NIP Powiatu 836 15 73 483

NIP Starostwa Powiatowego 836 18 62 649

Regon Powiatu 750147780

Regon Starostwa Powiatowego 750147640

Wykaz rachunków bankowych: BZ WBK I O Skierniewice - Organ 07 1500 1689 1216 8001 6768 0000

- rachunek bieżący dochodów i wydatków 12 1500 1689 1216 8005 5073 0000

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnvch 67 1500 1689 1216 8001 7909 0000

- PFRON 03 1500 1689 1216 8001 7358 0000

- sumy depozytowe 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000

- dochody Skarbu Państwa 91 1500 1689 1216 8004 5797 0000

- Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej: PKO BP S.A. 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951