Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konkurs na stanowiskoDyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, dla której organem prowadzącym jest Powiat Skierniewicki

411
Ogłoszenie Starosty Skierniewickiego

Załącznik do Uchwały  Nr 335/22

Zarządu Powiatu Skierniewickiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

 

 

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach,               ul. Konstytucji 3 Maja 6, dla której organem prowadzącym jest Powiat Skierniewicki

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) .:

 

 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier                                  lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach;

Stanowisko dyrektora zespołu szkół publicznych może zajmować nauczyciel mianowany          lub dyplomowany, który:

–  posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela               lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

 1. a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
 2. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

Wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych i nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnionego na stanowisku innym niż określone w §12 pkt 1 ww. Rozporządzenia, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej oraz nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 263 z późn. zm.)

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa z art. 76 ust. 1 ustawy            z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ),  a w przypadku nauczyciela akademickiego  – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004                                 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z2021 r. poz. 289);

11) W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z2021 poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

 

 • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                      o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym                          oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier                                  lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy                       na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie doskonalenia placówek nauczycieli;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                          o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

10) W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną                      na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.               z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej  – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko;

– datę i miejsce urodzenia;

– obywatelstwo;

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka, o którym mowa w ustawie z dnia                           7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                           z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy         z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464 ) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z  2021, poz. 1762 ), lub karą dyscyplinarną,           o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619)  lub karą dyscyplinarną,   o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 • Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku do godz. 12.00;
 1. W zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                               w Skierniewicach” pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 – 100 Skierniewice, lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego                  w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 120.
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przestawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w Wydziale Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Skierniewicach: pokój nr 226, 227; tel. 46 834 59 23;

 

 1. Obowiązek informacyjny

 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Skierniewicki. Starosta urzęduje w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja nr. 6. Z administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego lub adres e-mail starosta@powiat-skierniewice.pl oraz telefonicznie pod numerem + 48 46 834 59 15.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

·         Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;

·         właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

·         podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Starostwa Powiatowego w Skierniewicach;

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1.        Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

·         otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;

·         zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;

·         zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

·         zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

·         zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

·         wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;

·         nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;

·         wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

2.        Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.

3.        W ciągu 30 dni od złożenia żądani  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.

4.        Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.