Odrzucenie spadku

365

Co to znaczy odrzucenie spadku

Spadkobierca, który odrzuca spadek, jest wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że nie otrzymuje majątku zostawionego przez zmarłego, ale też nie odpowiada za długi związane ze spadkiem. W jego miejsce wchodzą dalsi spadkobiercy.

W jaki sposób można odrzucić spadek?

W tym celu należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem. Opłata sądowa od złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 100 zł od każdej osoby, która odrzuca spadek. Odrzucenie spadku przez kilka osób jest możliwe na jednym posiedzeniu sądu lub na jednej wizycie u notariusza, przy czym każda obecna osoba musi złożyć osobne oświadczenie w swoim imieniu. Oświadczenie to może złożyć samodzielnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych są zasadniczo osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. W imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych, potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego.

Jak uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez dziecko?

Trzeba złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka tj. wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka i wyrażenie zgody na odrzucenie przez rodzica/rodziców spadku w imieniu dziecka. Wniosek składa się do sądu miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa wynosi 100 zł. Gdy sąd tę zgodę wyrazi, rodzic (albo oboje rodzice) mogą iść do notariusza odrzucić spadek w imieniu dziecka.

Ile czasu ma spadkobierca na odrzucenie spadku?

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy i liczony jest od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego). Spadkobierca wówczas dziedziczy zarówno aktywa, jak i długi spadkodawcy, które wchodzą w skład masy spadkowej. Za długi odpowiada on jednak wyłącznie do wysokości odziedziczonych aktywów.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Skierniewickiemu.

Nieodpłatną pomoc prawna