Zarządzenie Nr  40 /2022 Starosty Skierniewickiego z dnia  05 sierpnia 2022 roku

161
Ogłoszenie Starosty Skierniewickiego

Zarządzenie Nr  40 /2022

Starosty Skierniewickiego

z dnia  05 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego

w Skierniewicach.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) oraz art. 207 § 2 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1510)  w związku  z  §15  ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034, Dz.U. z 2021r. poz. 2088) zarządzam co następuje:

 

 

  • 1. 1. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczyńskiego 9 skrócony czas pracy o 1 godzinę w dniu 05.08.2022 r.

 

  1. W wyżej wymienionym okresie:

1)  Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6  będzie           czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.

2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Kaczyńskiego 9 będzie          czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

 

  • 2. Informację o skróconym czasie pracy umieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach  z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6               i Kaczyńskiego 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  • 3. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  • 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

 

w/z Starosty

 

Tadeusz Grotkowski

Wicestarosta