Informacja o zwołaniu LXIII sesji Rady Powiatu

235

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 13 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o LXIII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LXII/2024.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały Nr LXIII/331/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2032.
6. Podjęcie uchwały Nr LXIII/332/24 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
Teresa Jędraszek