Informacja o zwołaniu II sesji Rady Powiatu

154

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z  dnia 5 czerwca  1998 r.
o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 16 ust. 3 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o II sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie  się w czwartek 16 maja 2024 roku  o  godzinie  11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I/2024.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały Nr II/13/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2032.
 6. Podjęcie uchwały Nr II/14/24 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr II/15/24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skierniewickiego i ustalenia jej składu osobowego.
 8. Podjęcie uchwały Nr II/16/24 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skierniewickiego.
 9. Podjęcie uchwały Nr II/17/24 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.
 10. Podjęcie uchwały Nr II/18/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Skierniewickiego.
 11. Podjęcie uchwały Nr II/19/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady

    Teresa Jędraszek