Informacja o zwołaniu III sesji Rady Powiatu

113

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z  dnia 5 czerwca  1998 r.
o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 13 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o III sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie  się w środę 29 maja 2024 roku  o  godzinie  11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr II/2024.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 1. Podjęcie uchwały Nr III/20/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2032.
 1. Podjęcie uchwały Nr III/21/24 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
 2. Podjęcie uchwały Nr III/22/24 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 3. Podjęcie uchwały Nr III/23/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/81/2000 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Skierniewickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 4. Podjęcie uchwały Nr III/24/24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Skierniewickiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały Nr III/25/24 w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu Skierniewickiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały Nr III/26/24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr III/27/24 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Skierniewickiego.
 8. Podjęcie uchwały Nr III/28/24 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skierniewickiego.
 9. Podjęcie uchwały Nr III/29/24 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2024 – 2027”.
 10. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok”.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

    Teresa Jędraszek