Uchwała nr 335/22 Zarządu Powiatu Skierniewickiego w sprawie ogłoszenia konkursu

406
Ogłoszenie Starosty Skierniewickiego

Uchwała Nr 335/22 Zarządu Powiatu Skierniewickiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu przeprowadzanego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528, 583 ), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust.

1. pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoty podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 -100 Skierniewice.

§2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§3. Ogłoszenie o konkursie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 -100 Skierniewice, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skierniewickiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Powiatu Skierniewickiego w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik do Uchwały ogłoszenie o konkursie